Aug 10, 2017

TSAW NAM PAN ( GROUP ALBUM )

Tsaw nam pan ngu ai mahkawn album langai hpe bai madat ngun jaw la lu na matu mara dat ya ai hku re..blog de update n lu galaw mat ai majaw blog de sa chyai ai manang ni hpe a koi anoi tawng ban dat ai law..ten lu yang lu ai hku update hpe galaw shakut mat wa na re..yawng hpe chyeju kaba sai.

Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...