Mar 5, 2017

JINGHPAW WUNPAWNG A SALUM ( Nawngnang ) MP3 + DVD

Anhte jinghpaw wunpawng myu sha ni yawng a salum rai nga ai Nawng nang chyum jawng dakkasu hpe jinghpaw mung de htawt sit ai 50 ning hpring masat dingsat mahkawn album hpe yawng ni madat ngun jaw hkam la lu na matu mara dat ya nngai..


Mp3 hte DVD hpe rau mara dat ya ai hku re..

Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...