Mar 23, 2017

DAI SHARA HTA - Labwi Gan Gar - Mp3 + DVD

Labwi Gan Gar a second album re nga ai Dai shara hta ngu ai album hpe yawng ni madat ngun jaw la lu na matu bai mara dat ya sai hku re..Japan mungdan kaw na tsawm htap la ai shara ni hkan gayet da ai hpe mu lu na re..yawng madat n gun jaw la ga..Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...