Feb 7, 2017

WUNPAWG SAI ( MP3 )

Jinghpaw mahkawn album langai hpe bai mara dat ya sai hku re..ndai album gaw Group hku na galaw da ai mahkawn album re nga ai...K.D Gun ni + K.D Ah Htung + Nhkum Awng Mai ngu ai wunpawng shingni hpe tsawra ai myithkrum manang ni hku na galaw shapraw dat ai album re nga ai..yawng ni madat n gun jaw la ga..Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...