Feb 15, 2017

N'HTOI DE ( Jinghpaw sumla hkrung )

Jinghpaw sumla hkrung yu mayu taw ai manaw manang ni a matu nhtoi de ngu ai sumla hkrung langai hpe bai mara dat ya sai hku re..yawng ni yu ngun jaw la ga ngu lajin dat nngai law..


Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...