Aug 2, 2016

KANU MUNGDAN DE BAI WA RIT (DVD )

Jinghpaw sumla hkrung ni hpe marit taw ai manaw manang ni a matu Kanu mungdan de bai wa rit ngu sai jinghpaw sumla hkrung hpe mara dat ya ai hku re..yawng ni yu ngun jaw la ga ngu lajin dat nngai law..


Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...