Oct 17, 2015

AN A MAUMWI ( Brang myu seng )

Shadang brang myu seng a An a maumwi ngu ai jinghpaw mahkawn album ningnan hpe bai ngun jaw la lu na matu mara dat ya ai law..ndai mahkawn hta jinghpaw tingsan mung MTV buk hte shang lawm da ai hku re..


Ra rawng ai lam grai law ai hte shakut da ai Album langai re majaw tsawra ai manaw manang ni a ngun hpe myit mada let Original DVD ni hpe mung mari ngun jaw la ga ngu saw lajin nngai law..

Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...