Mar 2, 2015

UDI LA NI ( Music televison - mp3 )

Udi la ni a mahkawn Album langai hpe bai mara dat ya ai hku re..ndai Album hpe mahkawn gabaw gara hku jaw da ai mung n lawm ai le..MTV dvd hku sha galaw da sam ai..DVD kaw na mp3 bai galai da ya ai yaw..


yawng ni Original DVD ni hpe mari ngun jaw la ga ngu akroi anoi saw lajin dat nngai law..

Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...