Jan 14, 2015

PK ( India Movies )

Ndai sumla hkrung hpe yawng ni ten jaw na yu yu ga ngu matsun mayu ai hku re..India mungdan kaw ya ten hta mying kaba taw ai sumla hkrung langai mung rai nga ai ..hpa majaw i nga yang n dai sumla hkrung gaw Makam masham lam hte seng na ram ram htawng madun da ai majaw rai nga ai ..


sumla hkrung hpe tsun ga nga yang..
anhte a mungkan de nmyit mada ai sha gaga mungdan kaw na masha langai du wa ai ..shi a mungdan de bai wa na matu shi kaw lawm wa ai remote control hpe masha ni lagu mat wa ai majaw shi gaw dai remote control hpe hkan tam ai lam hpe madun tawn da ai hku re..
dai remote control hpe bai lu na matu India mungdan kaw nga ai makam masham hpung yawng a karai hpe shi a remote control bai jaw na matu hpyi tim mahtai n lu ai .rai tim shi dai remote control hpe gara hku bai lu na shi a mungkan de bai wa mat ai hpe gaw matut yu ga..
nang kaw myit hpa lam langai gaw lu la mat wa na re.

ndai kaw click na yu ga..( link 1)
ndai kaw click na yu ga..( link 2)
Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...