Nov 26, 2014

ZAIWA MAHKAWN ALBUM -DVD+MP3

Tingsan myenmung wa ai shaloi mari wa ai Album ni kaw na Zaiwa mahkawn Album langai hpe bai mara dat ya ai yaw..lachyum nchye na ai majaw Info ni atsawm nlu ka bang da ai hpe chye na ya rit..

Zaiwa manang ni madat chyai na matu yaw shada let..

CLICK HERE Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...