Nov 2, 2014

PRAT A TSINYAM ( JP sumla hkrung )

Moi de na Jinghpaw sumla hkrung langai rai nga ai Prat a Tsinyam ngu ai hpe bai yu ngun jaw la ga..ndai sumla hkrung mung grai hkrak ai Maumwi langai rai nga ai..Moi na sumla hkrung ni gaw Quality she nnga tim Nam chyim gaw ram ram rawng ai hpe mu lu na re..


ya prat na ni gaw moi na ni hpe dep na matu ram ram naw shakut ra na re..

Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...