Nov 16, 2014

NWAI SHINGRAN (Jp Sumla hkrung )

Moi na Jinghpaw sumla hkrung langai hpe bai yu chyai na matu mara dat ya sai hku re..ndai sumla hkrung gaw L.zau ding hte Nelly thaung yan a sumla hkrung langai mung rai nga ai..yawng ni yu ngun jaw la ga..

Sumla hkrung yu na matu..play galaw na Hkring mi pause galaw da na yu ga
CLICK HERE 
Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...