Nov 11, 2014

KA HKRANG SHINGJAWNG POI ( Manhkring buga )

Manhkring buga hpung kaw na woi awn galaw lai wa ai Ka hkrang shing jawng poi lamang hpe bai yu ngun jaw la ga ..ndai shingjawng poi galaw ai sumla hkrung kaw hpang jahtum shingjawng mat wa ai wa la yan hkrak dik htum rai sai :P yawng ni yu ngun jaw la ga..


Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...