Oct 7, 2014

PSYCHO ( Zau Ring Hpra )

Jinghpaw Yungwi shadang langai a mahkawn Album hpe bai mara dat ya ai hku re..yawng ni ngun jaw la ga ngu saw lajin nngai law..tinang ra ai mahkawn hpe mung download mai galaw la mat wa ai yaw..

CLICK HERE Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...