Oct 29, 2014

NDAU SHANA DAT AI.

Jinghpaw mahkawn ni hpe marit maroi rai madat ngun jaw taw ai manaw manang ni a matu kabu hpa shi ga langai shana dat nngai law..Du wa na november shata hta e Yungwi ninghkring labwi gangar a Dai shara hta ngu ai no 2 lang na mahkawn Album DVD pru wa na sai hku re..Director gaw ah tang rai na re..yawng ni mari ngun jaw la ga ngu saw lajin nngai law..
Labwi Gan Gar na First Album hpe madat mayu jang gaw
** ( ndai kaw Click ) * dat ga..

Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...