Oct 16, 2014

MUNGKAN MANAU POI - DVD

Miwa mung sakhkung mungdaw kaw galaw ai mungkan manau poi DVD langai hpe bai mara dat ya ai yaw..ndai DVD gaw laklai ai DVD langai mung rai nga ai ..hpa majaw nga yang n dai  poi lamang hta gaga myu baw hpan ram ram hkum hkra shang lawm Ka hkrang shala da ai hpe mu lu ai majaw re..
Anhte nmu ga ai ka hkrang ni grai law hpe lu yu na re ..yawng ni yu ngun jaw la ga..Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...