Sep 15, 2014

NWAI SHINGRAN ( Padang Pan tsun DVD + MP3 )

Nwai shingran ngu ai jinghpaw mahkawn album langai hpe bai madat ngun jaw la na matu mara dat ya nngai law..ndai DVD hte mp3 kalang dat mara dat ya ai hku re...yawng ni Original dvd ni hpe mung mari ngun jaw la ga ngu saw lajin mayu nngai law..CLICK HERE Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...