Sep 23, 2014

KUMHTUNG SENG RA ( Kachin Lady Concert DVD )

Mahku nsen Pyaw, Tsawm mung Tsawm re , Byin mung Byin re anhte jinghpaw wunpawng Shayi ni hkrai shanglawm ai Kachin Lady Concert DVD hta Wunpawng Shadang ni gaw gara hku shang lawm ngun jaw da ai kun...

Kumhtung Seng Ra a Pearl Anniversary Concert DVD hpe yawng ni yu ngun jaw hkam la ga..Mahkawn ni grai pyaw ai lawm ai hpe madat hkam la lu na re..
Orignal DVD ni hpe mung mari ngun jaw la ga ngu saw lajin nngai law..

Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...