Jul 22, 2015

LAK LAI AI MAHKAWN NI...

Ndai mahkawn ni hpe gaw Jinghpaw Tingsan Lak san lata shaw da ai mahkawn ni re majaw Lak lai ai mahkawn ni ngu na gabaw jaw da ai hku re..hpa majaw i nga yang ndai album kaw lawm ai mahkawn ni gaw anhte jinghpaw wunpawng myu sha ni kaw ram ram taw ai mahkawn ni re majaw le..


1- chyoipra ai poi daw de..
yesu hkrung rawt ai mahkawn ni..yesu u dang ntsa kaw si hkam ai lam ni hte seng na shalat da ai mahkawn ni grai law tim..Poi daw de shang wa ai shaloi shakawn mai ai mahkawn hpe shalat da ai gaw ram ram nna ga ai majaw re..

2-Hpaji hkung ga..
Hpaji hte seng na shalat ai mahkawn ni mung grai law tim tinang hpe shalat dat ai hpaji jawng hpe chyeju shakawn ai mahkawn gaw tingsan mung nna ga shi ai majaw re..

3- Ah hpu Ba...
kanu kawa ni a lam gade shalat da tim Kahpu langai a tsawra myit hpe shalat da ai gaw ndai sha naw na ga ai majaw..

4- Ja htawng htu..
Ma birthday mahkawn ni grai law hkra madat ga tim..anhte wp myu sha ni a matu a hkyek ai ma jahtawng htu ai lam hpe shakawn ai mahkawn gaw ndai sha naw na ga ai majaw re..

5- Jawng sara..
Jawng sara a lam hpe shalat ai mahkawn mung ndai langai sha naw na ga ai ..gaga naw nga yang nga na re..tim ndai mahkawn gaw jawng sara langai a lam hpe lak san shalat da ai majaw re..

6-Sai lam..
Ramma ni a matu ahkyek dik ai mahkawn langai mung rai nga ai..Nam hpam lu sha hte seng na shalat da ai mahkawn ni gaw grai law na re..rai tim ndai mahkawn gaw Ramma law law a salum hpe hkra machyi shangun ai mahkawn langai rai na re ngu ...

7- Anhte a Laika
Ahkyek dik ai anhte Myu sha ni a Laika hpe shalat da ai mahkawn gaw ndai langai sha naw nga sam ai..yawng ni a matu manu dan dik ai mahkawn langai re majaw..

8- Shayi sharawt poi....
Hkungran poi mahkawn ni gade law tim...num sha langai a prat hta a hkyek dik ai shayi sharawt poi hpe shalat ai mahkawn gaw ndai sha naw na ga ai majaw re.

9- Hkristan Dinghku a lachyum..
Hkristan dinghku gade she gaw de wa tim Hkristan dinghku a lachyum hpe nchye na mat ma wa ai anhte myu sha ni a matu grai ahkyu nga ai mahkawn langai re majaw..

10- Dwi a Myi Prwi
Tinang tsaw ra ai Nu hte Wa hpe shakawn ai mahkawn gade law tim Dwi ni hpe shakawn da ai mahkawn gaw ndai sha naw re..gaga nna ga yu shi ai majaw Dwi hpe tsawra chye ai ni naw shalat ya marit ngu hpyi lajin nngai..

11- Shaning ning nan..
x'mas mahkawn ni gade she law tim shaning ning nan hpe hkap tau ai mahkawn gaw nau nna ga ai hku re..dai majaw anhte a shaning ning nan hpe hkap tau la ai mahkawn mung ahkyak na re ngu..

12- Ban sa pyaw lu na..
Ndai mahkawn mung anhte shing gyin masha ni a matu grai manu dan ai mahkawn langai re..mungkan masha ni sak hkrung ai ten shakawn ai mahkawn ni grai law tim masha langai a hpang jahtum na ten hpe shakram dat ai mahkawn gaw ndai langai sha naw na ga ai..

( mahaw seng hpung a myit dum ai lam ngu ai yawng hkyen mahkawn gaw manang langai nnga mat ai shaloi hkawn mai ai mahkawn langai re nga ai..)

ndai ram nga yang manaw manang ni a matu ahkyu nga ai Album langai gaw rai na sai ngu..


PS- Tingsan grai naw tam taw ai mahkawn kaw..
( Nta Dingshawn shang ai shaloi shakawn ai mahkawn hte Ji Dwi hpe shagrau ai mahkawn )

tsawra ai manang ni kaw nga yang naw shalai ya rit ngu lajin mayu nngai law..


Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...