Dec 4, 2014

SHARA JAW GA ( VCD )

De'
Tsawra hkungga ai manaw manang ni yawng e..ya dai ni kalang mi bai anhte a matu shangai wa ai Hkye hkrang la ai Madu yesu hpe Hkap tau la na ten bai du wa sai le..Tinang a myit masin salum ni jin jin rai taw sai i ..


masin salum hta Shi hpe shara jaw lu na matu ( Shara jaw ga ) ngu ai mahkawn hte rau du sa manaw manang ni yawng hpe NGwi pyaw xmas n htoi rai u ga ngu A kyu hpyi dat ya nngai law..

( ps - Shaning ningnan du hkra BLOG ka ai lam Hkring na re.. :)

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...