Nov 23, 2015

X'MAS SHIGA

X'mas ten du wa sai majaw X'mas mahkawn ni law law madat jang she Nta buga de Grau Grau dum ai le..Manang ni mung Tingsan hte Maren rai na re ngu myit dum nga nngai..Shangai wa sai madu yesu a lam hpe jinghpaw tingsan gaw BLOG kaw mahkawn ni mara let Shiga htawn tsun dat sai..


ya ndai lang gaw Njang dung buga hkalup hpung music kommit kaw nna galaw shapraw dat ai X'mas Shiga ngu ai mahkawn ALBUM hpe bai madat hkam sha let shangai wa sai ma yesu hpe hkap tau na nga ga yaw..yawng ni Myit Ngwi pyaw simsa nga mu ga..

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...