Nov 4, 2013

NUM NNAN ( Wawhkyung )

Jinghpaw mahkawn DVD ni hpe myit mada taw nga ai manaw manang ni a matu Grai shakut let Wawhkyung a DVD album hpe Burn dat ya sai hku re..Aten ram ram jaw kau ra ai DVD langai mung rai nga ai..

Ndai Album kaw na mahkawn ni grai gaja ai hpe madat hkam la lu na re..ndai Album hta lak lai lam gaw mahkawn shagu hpe Yungwi Ninghkrin Wawhkyung shi jaw mayu ai Message..hte mahkawn n dai gara hku byin wa ai lam hpe shi nan sang lang dan da ai hpe mu lu na re..

dai majaw jinghpaw tingsan mung Shi a Origin hku nan Edit galaw na mara dat ya ai re..Mp3 hpe mung Origin hku sha madat hkam sha ga..Yawng ni Chyawm ngun jaw la ga ngu saw lajin dat ai hku re..

PS ( An hte Jinghpaw wunpawng myu sha ni a mahkawn Album ni gaw COPY n re ai majaw Mahkawn CD/ DVD ni hpe mung Copy n mari ai sha Original nan mari n gun jaw la ga ngu ..jinghpaw tingsan pi Myenmung de htet la na blog kaw bai mara dat ya ai re..n dai kaw lu madat ai hte download lu galaw la tim DVD du wa jang gaw ngun jaw la ga ngu saw lajin dat mayu ai law.. )CLICK HERE Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...