Nov 15, 2013

HKRUM ZUP MUNGKAN (Jinghpaw sumla hkrung)

Dai ni gaw Hkrum zup Mungkan ngu ai sumla hkrung langai hpe bai yu chyai ga i..n dai sumla hkrung pru ai gaw na sai hku re..rai tim Tingsan mung ya she bai mu yu ai majaw du sa manang ni mung yu mayu na re ngu..


Ndai sumla hkrung kaw na Actor Lana Naw sam hpe (Kachin Kyaw Tu ) ngu pi tsun ma ai le..ndai sumla hkrung mung shi nan Director galaw na gayet da ai sumla hkrung langai re..Myen laika bang da ya ai majaw myen manang ni hte mung mai Rau mai yu ai le..grai grai myit lawm jang gaw lawan she hpaw dat nu..


Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...