Oct 26, 2013

WUNPAWNG HKANAN ( Group Album )

Grai ya ndai lang gaw Wunpawng mungdan hte seng ai..Myu sha lam yan hte seng ai jinghpaw wunpawng Mahkawn album nnan langai hpe bai mara dat ya nngai law..ndai album hpe gaw Jinghpaw Wunpawng Hkaplup Hpung Ginjaw kaw nna galaw shapraw dat ai Album nnan re..

mahkawn ni yawng grai pyaw ai mahkawn hkrai re..dai ni na prat mabyin masa ni hpe sak se tai ya nga ai mahkawn ni mung rai nga ai..yawng ni madat ngun jaw la ga ngu ndau shana dat nngai..

ndai mahkawn ni hpe gaw Na hte n madat ai sha myit masin hte madat let tinang dang di dang dep ai maga de na shang lawm shang tsap ga ngu saw lajindat nngai law..

Nhtu hte salat katsup ai myu ni re..
Wunpawng Hkanan mungdan nang hpe la nga ai..


Credit - kachinmusiclover


CLICK HERE 

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...