Aug 17, 2015

K.JA NU A MARIT MAROIT MAHKAWN NI

Yungwi ninghkring kaba K.Ja Nu a marit maroi mahkawn dingsa ni hpe bai madat hkam sha chyai lu na matu..jinghpaw tingsan kyem da ai mahkawn ni hpe bai mara dat ya nngai law..ya prat na Ramma ni nau nna ga mat sai mahkawn ni grai law na re..
yawng ni madat ngun jaw hkam sha chyai ga..K.Ja Nu a sumla hpe VCD kaw na bai gayet la ai majaw grai n tsawm taw ai..lama K.Ja Nu a sumla tsawm tsawm re lu ai ni nga yang chyeju hte tingsann@gmail.com kaw sa ya marit ngu garum hpyi dat nngai law..
K.Ja Nu a mahkawn ni hpe n dai shara kaw sha bai matut zing da mat wa na re..

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...