Aug 18, 2013

SUMTSAW MUNGGA ( Mang : Zeing )

Jinghpaw mahkawn album nnan hpe myit mada taw ai manaw manang ni a matu jinghpaw mahkawn album nnan langai hpe bai mara dat ya sai law,,n dai album pru ai nau nna shi ai hku re..

R & B  style hte Pop mahkawn ni hte shakut da ai hpe madat hkam sha lu na re..yawng ni n dai yungwi shadang hpe n gun chyawm jaw la ga..mahkawn ni hpe mung zing da mayu jang download link jaw da y ai hku re..

Credit - kachinmusiclover


CLICK HERE 

Na Matu Lakang Ning Gang Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan

1 comments:

dd said...

grai na kabu sai law jinghpaw tingsan e .grai pyaw pyaw ai mahkawn mara da ya ai majaw mung grai chyeju Kaba sai yaw. matut na grau awng dang u ga.

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...