Jul 5, 2013

MYEN PRAISE & WORSHIP MAHKAWN

Nawku lamang hkan e karai hpe shakawn na matu Myen praise & worship mahkawn n kau mi hpe selection galaw na mara dat ya nngai..n dai mahkawn ni gaw anhte ni yawng na ga ai hte yawng ni mahkawn taw ai mahkawn ni rai na re..

n dai mahkawn ni hpe Divshare kaw n re sha gaga langai kaw mara da ya ai ..download link hpe mung kaland dat jaw da ya ai hku re....jaw da ai link kaw na download galaw na file hpyen dat ai hte mahkawn ni yawng lu sai hku re..myit lawm ai ni down da ga..

ndai kaw clik na yawng mai madat ai..


password - jinghpawtingsan

 Tusfile
  CLICK HERE 
 Sharebeast
  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...