Jun 28, 2013

KRAW DUNG SALUM ( Yup seng ing )

Jinghpaw tingsan blog kaw n nga shi ai mahkawn album ni hte yungwi ninghkring ni a album ni hpe dang di ai ram bai tam bang taw ai hku re..ya n dai lang gaw yup seng ing a kraw dung salum ngu ai mahkawn album hpe bai madat hkam sha yu ga..


yawng ni na ga sai mahkawn ni sha rai na re..tim jinghpaw tingsan blog kaw n rawng shi ai majaw bai mara dat nngai..mahkawn hpe ra ai ni nga yang mung download mai galaw la mat wa ai hku re..


  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...