Jun 28, 2013

JINGHPAW MAKA COLLECTION ( Photoshop )

Facebook kaw manang langai sa hpyi da ai jinghpaw maka ni hte seng ai sumla n kau mi hpe mara dat ya nngai..n dai maka sumla ni hpe gaw photoshop hte galaw da ai ni rai nga ai..anhte jai lang mayu ai manaw manang ni yawng a matu jinghpaw tingsan mahkawng da ai kaw na bai garan dat ya nngai law..

Grau Grau na tinang myu a htung hking ni hpe shatsawm chye ai myu sha ni byin tai wa mu ga...myu hpe tsaw ,htung hpe hkungga chye ai myu sha ni tai wa u ga..yawng hpe chyeju kaba sai...
ra ai ni lawu kaw download la ga..chyeju dum jang gaw jinghpaw tingsan Credit Jaw da rit yaw..

Password - jinghpawtingsan

CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...