Jun 6, 2013

DAIDAW BUGA SHAKAWN MAHKAWN NI

Daidaw buga hte tsan gang mat ai ten ladaw laning ni grai law wa sai ..dum n ta de dum shingran let  maigan ga hkan garen hkawm nga ai ten nhtoi ni mung hkam jen n dang na zawn nga wa sai ..

An hte myu sha ni lam a myu myu a majaw tinang a daidaw buga dum n ta kaw na tsang gang taw ai myu sha ni yawng a matu tinang a daidaw buga hpe marit shingran lu na matu jinghpaw tingsan mahkawng da ai daidaw buga mahkawn ni hpe bai mara dat ya nngai..

Anhte myusha ni yawng gaw myu hpe tsaw chye ai, mung hpe tsaw chye ai  zawn tinang a Buga hpe mung arawng la let shakawn chye ai myu ni rai nga ai..tingsan tam n mu ai Buga shakawn mahkawn ni mung grai naw law na re..lama tinang kaw nga ai rai yang chyeju hte bai sa ya marit yaw..

n dai daidaw buga mahkawn ni gaw wunpawng mungdan hpe shakawn ai mahkawn n re  ai sha laksan daidaw buga ni hpe shakawn da ai mahkawn ni hkrai rai na re..daidaw buga shakawn mahkawn yawng buk (36) mara da ya sai...tinang a buga mahkawn ni hpe ra jang mung download galaw la mai ai hku re.. yawng hpe chyeju kaba sai..0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...