May 4, 2013

TSAW MYIT PANGLAI ( Kanu-kawa shakawn album )

N dai may shata hta gaw Kanu n htoi bai du wa sai re majaw shara shagu kaw kanu hte seng ai lam ni hpe na lu..mu lu na re..dai zawn jinghpaw tingsan blog kaw mung kanu hte seng ai mahkawn ni hpe lak san mara da ya ai hku re...


ya n dai mahkawn album gaw sara ah zau ka shalat ai kanu hte kawa ni hpe lak san shakawn da ai mahkawn album nnan re...n dai album pru sai kun n pru shi ai kun gaw n chye ai..sara ah zau hku na tsawra myit hte yawng ni madat hkam la lu na matu jinghpaw tingsan hpe jaw da ai grai na sai..

mahkawn album kaw na mahkawn ni yawng grai madat pyaw ai ni re..yawng ni madat hkam sha let Nu ni hpe mahkawn ni hte mung shagrau lu u ga..download ra jang mung mai down la hkra link jaw da ya ai hku re..

mahkawn sa ya ai sara ah zau hpe lak san chyeju dum ga n dai kaw na tsun dat nngai law..  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...