May 18, 2013

MYEN KARAI MAHKAWN SELECTION BUK ( PDF )

Myen karai mahkawn ni grai law ai hpe Guitar chord hte rai na ginchyum da ai mahkawn buk hpe PDF galaw na mara dat ya nngai..moi de mara da ga sai..rai tim link hten mat ai majaw ya nnan bai mara dat ya ai hku re..


Sumla hpe yu ai hte chye na re ..n dai mahkawn buk hpe yawng ni lang ga na re..myit lawm ai ni lawu kaw download galaw da ga..PDF file ni hpe bai hti na matu tinang a computer adobe reader software hpe bang da ga..n rai yang PDF file ni nmai hti na re..yawng hpe hku hkau let..

Password - jinghpawtingsan
  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...