Apr 7, 2013

LAMA NUNU A MAHKAWN NI..

Moi de na mying kaba lai wa sai hkrang shala shayi hte yungwi shayi  lama nunu a mahkawn n kau mi hpe bai tam mara dat ya nngai..ya prat kaw gaw lama nunu a mahku n sen hpe na lu mat na grai yak mat na sai..


n dai mahkawn ni hpe pi grai tam yak ai hku re..mahkawn ni mung law law n lu tam ai..rai tim moi prat na ramma kaba ni marit maroi madat hkam sha lu na matu hte jinghpaw tingsan kaw mahkawng da mayu ai majaw tam mara dat ai re..

yawng ni madat n gun jaw la ga..ra ai mahkawn ni nga yang mung download galaw la mat wa ga..lama na hpang e lama nunu a mahkawn ni hpe bai lu wa yang n dai shara kaw sha bai bang da ya na re..yawng hpe chyeju kaba sai..  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...