Apr 15, 2013

GENTLEMEN ( PSY )

Oppa Gangnam style ngu ai mahkawn hte rau mungkan hpe hkring mi gan mana shangun dat ai PSY a no. 2 lang ngu na mahkawn bai pru wa sai hku re..gentlemen ngu ai mying hte  kalang bai mying i lu na kun gaw naw lat yu ga..


n dai Gentlemen  ngu ai mahkawn hpe madat yu yang Copy grai ra ai myenmung masha ni copy galaw pyaw dik na zawn re mahkawn rai na re..gade nna yang myenmung ni copy bai galaw si na ra ai..
n dai mahkawn gaw Oppa gangnam style hpe n dep na re ngu shadu ai..she yu chyai ga..
Gangnam style gade ram mying kaba mat ai hpe gaw she yu ga..
Yup rawt yak ai ma ni hpe ndai mahkawn hte sharawt la mai sam ai.

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...