Mar 13, 2013

YOUTUBE HTE MYENMUNG NA CONNECTION

Ya dai ni anhte ni yawng chye ai hte maren myenmung zawn re internet connection n gaja ai mungdan kaw na ni gaw youtube hpe yu yang grai yak ai hpe mu lu na re,,rai tim youtube video ni hpe con n gaja tim a tsawm mai yu na ladat langai hpe bai garan ya mayu nngai.

ndai ladat gaja bungli byin n byin gaw tingsan n chyam yu shi ai majaw 100% ga sadi n lu jaw nngai...rai tim myenmung na manang ni chyam yu na gaja bungli byin ai nga jang a kyu nga ai le..bungli n byin jang mung arang sha re ngu myit la ga..
 lawu na link kaw click dat ga..

Youtube Feather-Beata  link

dai hpang sumla kaw na zawn Join the feather beta nga hpe click dat ga,,


dai hpang gaw tinang ra ai youtube sumla hkrung mying ni gayet bang na yu mai sai hku re,,

youtube connection hpe lanyan mat wa ya ai zawn re gadget ni hte like , comment , share  link ni hpe sat kau ya ai majaw connection lanyan tim mai yu ai hku re,,
chyam yu ga i.. myenmung hte con n gaja ai ni yawng,,,
ngut jang comment bai ka da rit yaw..
chyeju kaba sai..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...