Mar 5, 2013

MALI HKANU YUPMANG ZAWN ( Maumwi - audio )

Moi Moi de na jinghpaw sumrai maumwi langai hpe audio hte bai madat marit maroi chyai lu na matu mara dat ya nngai..moi de na mying kaba ai yu-ngwi ninghkring kaba tingkaw tawng, brang nan. hkun bawm ni shang lawm n sen bang da ya ai hku re..


moi na ni gaw n sen hte mahkawn hkawn ai sha n galaw ai hpe chye lu ai majaw grai kabu ai..jinghpaw tingsan gaw kalang pi n na ga shi ai n dai baw jinghpaw maumwi hpe n sen hte shapraw da ai hpe..

blog du sa manaw manang ni mung rau ai ten hta jinghpaw maumwi bai madat chyai let moi na jiwoi jiwa ni maumwi hkai dan ai zawn nga hkam sha marit maroi yu ga i.yawng hpe grai chyeju kaba sai law..


0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...