Feb 28, 2013

LANGAI SHA ( Karai mahkawn )

Wing Seng pa Betlehem buga hkap lup hpung nawku jawng gawgap a lu tam ai karai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya nngai..wing seng pa de n du ga tim n dai album kaw na mahkawn ni hpe madat lu ai shaloi wing seng pa hpe du ga mat ai zawn nga marit maroi rai hkam sha lu nngai..anhte jinghpaw wunpawng myu sha ni a tsawra dik na zawn re myit masa langai mi gaw galoi tim anhte buga hpe tsawra chye ai ..arawng la chye ai hte shakawn chye ai myit masa langai re ngu mu mada ai hku re..

gaga myu sha ni gadai kaw mung n nga ai myit masa langai re nga ai...ya dai ni anhte buga de na tsan gang mat ai rai tim buga shakawn mahkawn ni hpe madat lu yang grai grai marit maroi rai na re ngu kam nngai..yawng ni tinang a buga hpe tsawra makawp maga chye ai ni tau wa u ga..


  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...