Feb 24, 2013

JOURNEY TO THE WEST ( Full movies )

Miwa mung kaw ya ten grai mying kaba taw ai sumla hkrung nnan re..bat mi sha naw madun dat yang 8 million shang gumhpraw lu da sai sumla hkrung kaba langai mung re..bai na miwa ni a labau kaba ( woi hkaw hkam ) a lam hpe madung tawn da ai sumla hkrung mung re..


Mying gumhkawng ai Hong Kong actress Shu Que shang lawm da ai hte mani hpa shachyoi sumla hkrung langai re majaw ma kaji kaba yawng grai ra sha taw ai sumla hkrung re da..
English sub title hte version gaja ya she pru ai majaw pru ai hte mara dat ya sai hku re..yawng ni yu chyai ga..

Watch link 1
Watch link 2
Watch link 3
Watch link 4
Watch link 5
Watch link 6 
Watch link 7
Watch link 8 

1 comments:

jum said...

lai wa sai bat kaw na movie "save" ngau ai hpe yu mayu ai re, nlu tam taw nga ai..

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...