Feb 25, 2013

HKUMTSUP AI CHYEJU ( Karai mahkawn )

Blog du sa manaw manang ni yawng a matu Mungmau ginwang Mu-se buga hpung daw kaw na woiawn galaw lit la na shapraw dat ai Rev. Usa lashi labya Tu Lum  masat nawku htingnu gaw gap a lu tam ai karai mahkawn album langai rai nga ai..


nang ngai yawng madat n gun jaw la ga..muse buga de na manaw manang ni mung tinang a buga de marit maroi rai dum shingran let tinang buga rawt jat wa ai lam hta kabu gara shang lawm nga ga ..yawng hpe karai chyeju kaba sai..


0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...