Jan 24, 2013

LAHPAI NAW TAWNG A MAHKAWN NI

Moi Moi de na yungwi ninghkring kaba lahpai naw tawng a mahkawn ni hpe bai mara dat ya nngai..n dai mahkawn album kaw Nam Hkam buga hpe shakawn da ai Buga mahkawn mung lawm ai hku re..


Buga shagu gaw tinang Buga hpe shakawn ai mahkawn ni shalat da ma ai..n dai lahpai naw tawng a mahkawn ni mung ya prat tam n lu mat wa ai mahkawn ni rai nga ai..yawng ni kalang bai madat n gun jaw la ga..

( Moi de na mahkawn ni hpe ya prat na ni bai mahkawn ai mahkawn ni yawng aung dang ai hpe mu lu ai .. dai hpe yu yang moi na ni grau a tsam nga ai hpe mu lu na re..)


  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...