Jan 31, 2013

KBC STATEMENT
ကခ်င္ေဒသတြင္းစစ္မက္ၿဖစ္ပြားေနမွဳအေပၚ ကခ်င္ႏွစ္ၿခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏သေဘာထားထုတ္ၿပန္ခ်က္
ကခ်င္ႏွစ္ၿခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ (၁၉၁၀) ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၿမန္မာနိဳင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးႏွင္႔ ကဘတစ္လႊားရွိ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၿဖစ္သည္။ ထိုအၿပင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ၿခင္းအသင္းခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႔၀င္တစ္ပါး အၿဖစ္ ကမာၻ႔ႏွစ္ၿခင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ပါး ၿဖစ္ကာ သန္းေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ႏွင္႕ဆက္သြယ္ေနေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿဖစ္သည္။ ကခ်င္ႏွစ္ၿခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းႏွင္႕ တရားမွ်တ မွဳကို အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားသူမ်ားၿဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ၊္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႕ မွ ကခ်င္ေဒသတြင္း စတင္ၿဖစ္ပြားေသာ စစ္မီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမတ မွ ကခ်င္ေဒသတြင္း ထိုးစစ္ရပ္ရန္ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႕တြင္တစ္ၾကိမ္၊ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႕ တြင္တစ္ၾကိမ္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ေၾကာ္ၿငာခ်က္မ်ားကိုထုတ္ၿပန္ခဲ႕ေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္ထိ ဓါတုလက္နက္ အပါအ၀င္ လက္နက္ၾကီးမ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယဥ္၊ တိုက္ေလယဥ္မ်ား စစ္အင္အား အေၿမာက္အမ်ားအသုံးၿပဳကာ ထိုးစစ္ဆင္ေနပါသည္။

ထိုသို႕ ထိုးစစ္ဆင္ေနမွဳ ေၾကာင္႕ ႏွစ္ဖက္ အရာရွိ စစ္သည္မ်ား အမ်ားအၿပား အသက္ေပးခဲ႔ရၿခင္း၊ အၿပစ္မဲ႔ ၿပည္သူမ်ား ေၿမာက္မ်ား စြာထိခိုက္ ေသေက်ၿပီး အသက္အိုးအိမ္ ပ်က္စီးဆံုးရွဳံေနၿခင္း သည္ နိဳင္ငံေတာ္ ႏွင္႔ နိဳင္ငံသားမ်ား အားလုံး၏ ဆံုးရွံဳးမွဳ ၿဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စစ္ေၿပးဒုကၡသည္မ်ား (၁၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။

ဤစစ္ဒဏ္ေၾကာင္႔ မိမိတို႔အသင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေက်းရြာေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ပ်က္စီးဆုံး ခဲ႔ရသည္႔ အၿပင္ မိမိတန္ဖိုးထားေသာ သန္႔ရွင္းၿမင္႔ၿမတ္သည္႔ ဘုရားဝတ္ၿပဳေက်ာင္း (၆၆) အားဖ်က္ဆီးၿခင္း၊ အခ်ိဳ႕ဘုရားဝတ္ၿပဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္း ယုတ္ညံ႔သည္႕ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ၿခင္း မ်ားကိုၾကံဳေတြ႕ရသည္႕ အၿပင္ စစ္ေရးအေၿခအေနမ်ား ပိုမိုၿပင္းထန္ဆိုးဝါလာေနမွဳေၾကာင္႕ ကခ်င္ႏွစ္ၿခင္းခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လြန္စြာဆိုးရိမ္ကာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းၿပေၿမပံု” ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္႕ကာလ အတြင္း တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို မ်ားအၾကား ယုံၾကည္မွဳ ႏွင္႕ စည္းလုံးညီညြတ္ေနကိုထိခိုက္ပ်က္ၿပားေစသည္႕ ကခ်င္းေဒသအတြင္း စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မွဳကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ေပးရန္။

၂။ အၿပစ္မဲ႕ ၿပည္သူမ်ား၏ အဘက္ဘက္ေသာလုံခ်ဳံေရး ကို ေရွးရွ ကုလသမဂၢႏွင့္နိဳင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးသည္႔ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအား အကူအညီလိုအပ္သည္႕ ေနရာအားလုံး သို႔ အတားအဆီးမရွိ၊ အၿမန္ဆံုးႏွင္႔ အထိေရာက္ဆုံးကူညီခြင္႔ေပးရန္။
၃။ ၿပည္သူမ်ား အား ဥပေဒ မဲ႕တိတ္တဆိတ္ဖမ္းဆီးၿခင္း၊ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းၿပၿပီ မတရားဖမ္းဆီးၿခင္း၊ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားသို႕ ပစ္ခတ္ၿခင္း၊ မီးရွိဳ႕ၿခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားမၿပဳလုပ္ရန္ႏွင္႕ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင္႕အေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္။

၄။ အဓမၼနည္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းၿခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ႕မည္ဟု မယံုၾကည္ပါ။ စစ္မွန္ေသာ တရားမွ်တေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္ရန္ “တိက်ေသာမူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” ခ်မွတ္ကာ နိဳင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း အၿမန္ဆုံးၿပဳလုပ္ရန္။

တရားသၿဖင္႕စီရင္ေသာ ရွင္ဘုရင္သည္ တိုင္းၿပည္ကိုတည္ေစတတ္၏။
တံစိုးစားေသာ ရွင္ဘုရင္မူကာ တိုင္းၿပည္ကို ေမွာက္လွန္တတ္၏။ ( သုတ္တံက်မ္း ၁၉:၄)


ကခ်င္ႏွစ္ၿခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ (၃၀)ရက္။

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...