Jan 2, 2013

BLAZE DVD TO 3GP CONVERTER ( Full version )

Tinang ra ai video ni hpe tinang a phone kaw bang na yu mayu ai nga jang gaw n dai software gaw garum ya na re...tinang ra ai mahkawn DVD ni hpe kalang dat 3gp de convert galaw la na phone kaw mai bang la ai ..manang nkau mi gaw san wa ma ai..phone kaw youtube kaw na mahkawn ni download galaw na n mai bang la ai da..


hpa majaw n mai bang la ai i nga jang dai tinang bang  na file gaw 3gp format rai ra ai..phone law malawng kaw hkap la ai format gaw 3gp re..dai majaw n dai zawn re converter ni pru wa ai rai nga ai..myit lawm ai ni lawu kaw download galaw la ga..

full version galaw la na matu software hpe install galaw ai shaloi lawu na sumla zawn serial code bang na shara kaw du jang jaw da ai mying ni email ni hte n kam lang jang tinang na email hte tinang na mying lang na code gaw jaw da ai code hpe bang dat ya ga..dan jang full version mai lang sai hku re..


mediafire
CLICK HERE

Divshare
CLICK HERE

1 comments:

Gam Maw Maw said...
This comment has been removed by the author.

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...