Dec 16, 2012

TAW SHANG HKOI ( Lahpai Nang Htang )

Blog du sa manaw manang ni yawng a matu hpu nau zai wa ni a mahkawn album langai mi hpe bai mara dat ya sai hku re..n dai mahkawn album gaw lahpai nang htang a mahkawn album langai rai nga ai..


jinghpaw tingsan zai wa ga n chye ai majaw n dai mahkawn album gaw karai mahkawn i ..sumtsaw mahkawn i nga hpe n lu tsun dan ai hku re..chye ai ni nga yang comment jaw da rit ngu hpyi shawn n ngai..
n dai album hte seng na shut shai ai lam nga yang ngai jinghpawtingsan a ra rawng ai lam she rai na sai ngu hpyi nyem dat n ngai law..  CLICK HERE

1 comments:

jangmaw said...

karai mahkawn, kanu shakawn mahkawn' buga mahkawn, sumtsaw mahkawn kayau kaya re mahkawn re.

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...