Dec 28, 2012

OUTPASS AHKANG ( VCD + MP3 )

Shanglawt dapba 4 de na yu-ngwi ninghkring ni hte rau jinghpaw yu-ngwi ninghkring ni shang lawm hkawn da ai outpass ahkang ngu ai vcd mahkawn sumla hkrung hpe bai mara dat ya ai hku re..


ndai mahkawn ni gaw shanglawt myutsaw brang ni a prat hpe shingran mu na zawn nga nan hkam sha lu ai mahkawn ni rai nga ai..marit maroi rai tinang a myu hte tinang a wunpawng buga de dum shingran nga ga..yawng ni madat n gun jaw la ga..  CLICK HERE
0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...