Jul 22, 2015

MASAT N HTOI NI A LAM ( Karai Mahkawn )

Yawn ni ngwi pyaw ai xmas ten rai u ga ngu shawng ningnan shakram dat n ngai..ya kalang bai du sa manaw manang ni yawng a matu jinghpaw karai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya sai hku re..

n dai album gaw laklai ai album langai mung re ngu mu mada ai hku re..hpa majaw i nga jang an hte christian ni yawng a masat n htoi kaba ni hpe shakawn da ai mahkawn ni grai lawm ai majaw manu dan dik ai album langai re..

kawa masat n htoi
kanu masat n htoi
poi daw shakawn mahkawn
karai  hpe shakawn ai mahkawn ni karai a chyeju ni hpe shakawn ai lam ni hte grai hpring zup ai karai mahkawn album langai re..
yawng ni madat n gun jaw la let karai a chyeju ni hpe tut shakawn nga lu u ga..
mahkawn hpe ra ai ni nga yang mung download galaw la ga..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...