Nov 23, 2015

X'MAS MYITRA MAHKAWN NI

Ya kalang mi bai du sa manaw manang ni a matu manu dan ai xmas mahkawn ni hpe bai tam mara dat ya sai hku re..n dai  xmas mahkawn ni gaw moi moi de na mahkawn dingsa ni rai nga ai..

grai grai manu dan ai xmas mahkawn ni re..n dai mahkawn ni hpe email kaw na lu la ai..tingsan a mahkawn album ni kaw na bai hkan tam la ai..n kau mi online kaw na lu la ai.dai zawn di mahkawng da na she ya du sa manaw manang ni hpe bai mara ya ai hku re..
xmas ten du wa jang xmas mahkawn tam tam ai wa..ya gaw grai lu tam mahkawng da sai re majaw grai myit pyaw nga sai..

jinghpaw tingsan kaw n lu tam mara da shi ai mahkawn ni mung grai naw nga taw ai hku re..du sa manaw manang ni kaw lu ai rai yang jinghpaw tingsan kaw sa ya rit le..yawng ni lu madat hkra garan shachyen ya ga le...

( tsun na she tsun taw ai law..jinghpaw tingsan hpe mahkawn ni sa ya ga ai gaw 2 . 3 ram sha re..n kau mi gaw tinang kaw lu tim n kam sa ya ma ai..n dai jinghpaw tingsan blog kaw mara ai mahkawn ni yawng gaw manang langai mi sa ya ai mahkawn ni hte jinghpaw tingsan mari na mara da ai mahkawn ni re..n kau mi gaw online kaw na bai tam mara ai ni re..dai hku she mara da ya tim tsun jaw ai ni mung naw nga ai hku rai nga ai.. :( lam ang wa na tsun shapraw ai sha re..)

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...