Dec 27, 2012

HPYEN YAN TSIN YAM SHIGA,( Kut Kai )

Sammung Ginwang De na jinghpaw tingsan ni a Buga rai nga ai Kutkai pa de mung Myen Gwi si ni majan shaja wa ai majaw Kutkai naw ku jawng hta e hpyen yan tsin yam ni 400 ram du shang wa ai hpe na chye lu ai hku re..
mungdan shara shagu kaw du nga ai manaw manang ni yawng tinang dang di ai ram garum shing tau la ga ngu saw lajin dat ai law..

 
 
 
 
 
 
 

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...