Nov 22, 2012

SUMTSAW BALEN ( Labya Yaw Han )

Moi Moi de na Yu ngwi ning hkring kaba labya Yaw Han a mahkawn album langai rai nga ai Sumtsaw balen ngu ai mahkawn album hpe bai yawng ni marit maroi rai madat hkam sha lu na matu mara dat ya sai hku re..

                                          sumla majoi shakap da ai :)
Sumtsaw balen ngu ai mahkawn ni gaw moi de jinghpaw tingsan ( Nyep hte Braw ) re ai ma kaji ten hta grai grai mying kaba lai wa sai mahkawn ni rai nga ai..ya prat na ma ni gaw n na ga na re..moi de na mahkawn ni gaw nam chyim grai rawng ai hpe na lu ai hku re..

mahkawn hpe zing da mayu ai manaw manang ni a matu mung download link bang da ya ai hku re..yawng ni kalang bai hpang gara let madat hkam sha yu ga..

  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...