Nov 18, 2012

PAJAU YU NGWI ALBUM ( VCD + MP3 )

Shang lawt masa gat hkai dap kaw na galaw shapraw da ai pajau yu ngwi ngu ai Karaoke album langai hpe bai mara dat ya sai hku re.. n dai mahkawn album pru ai mung grai na sai hku re.yawng ni madat ga ai mahkawn ni hkrai rai na re..

jinghpawtingsan kaw bai zing da mayu na tam mara da ai hku re..n lu madat shi ai manaw manang ni hte rau bai madat n gun jaw la ga..mahkawn hpe zing da mayu ai manang ni mung download mai galaw mat wa ai hku re..yawng hpe grai chyeju kaba sai..


 
CLICK HERE 
 0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...