Nov 9, 2012

NANG JINGHPAW RAI YANG YU LA GA..( Documentary )

Miwa mung ying chan ginwang kaw na jinghpaw wunpawng prat dep ramma yungwi ninghkring group langai mi hte rau an hte jinghpaw wunpawng myu sha ni yawng a htung hkring langai rai nga ai tsa lu ai hpaji hpe sakhkung myu ga shapoi dap kaw na sang lang dan mat wa ai documentary sumla hkrung langai mi hpe mara dat ya ai hku re..ndai sumla hkrung hpe gaw miwa website langai mi kaw na download galaw la ai re..


tingsan langai hkrai ai ningmu ....
ya ante myenmung kata de na jinghpaw wunpawng myu sha ni gaw n  dai zawn rai na a tsam rawng ai ramma ni hpe shawa masha man de a lang mi rai na madun dan ai lam ni hta grai naw gawn kya ai lam hpe mu lu ai hku re..

shada da n gun jaw hkat , garum shing tau la let lam woi madun ai lam ni hta mung ra rawng ai lam grai naw nga nga ai ..
maigan du ai jinghpaw wunpawng myusha ni mung maigan ga shaga ma..maigan a rawn a lai ni hpe jai lang mat wa ai hpang..... ? ? ?


0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...